Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

Tim istraživača

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

dr Ira Prodanov

rukovodilac projektaDr Ira Prodanov je redovni profesor na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Bavi se istraživanjem muzike i društva u 20. i 21. veku. Nakon višegodišnjeg angažmana na predmetu Metode u muzičkom obrazovanju na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, počinje da istražuje i oblast nastavnog procesa. Objavila je monografije Muzika između ideologije i religije (2007), Klavirska muzika Karla Krombholza (2009), Ulaz slobodan: pozorišna muzika Predraga Peđe Vraneševića (sa dr Živkom Popovićem, 2015), i udžbenik Muzika 20. veka (2013). Sa saradnicima objavila je zbirku tekstova Muzika i mediji (2012). Članica je redakcije časopisa Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad; Interkulturalnost, Novi Sad; Muzika, Sarajevo. Učestvovala je na brojnim simpozijumima. Sarađivala je na različitim enciklopedijskim izdanjima, između ostalog sa MGG. Autor je novog studijskog programa na master nivou Muzika i mediji. Licencirani je predavač komunikacionih i prezentacionih veština na Univerzitetu u Novom Sadu. Bila je rukovodilac Tempus projekta InMusWB na Akademiji umetnosti (2011/2014). Bavi se prevođenjem sa nemačkog jezika.

dr Nataša Crnjanski

zamenik rukovodiocaDr Nataša Crnjanski je teoretičarka muzike. Tokom studija je bila dobitnica Izuzetne nagrade Univerziteta u Novom Sadu, kao i stipendije norveške vlade. Završila je poslediplomske (2008) i doktorske studije (2014) sa muzičkom semiotikom kao glavnim poljem istraživanja. Učesnica je međunarodnih skupova, kao i mnogobrojnih muzičkih projekata, studijskih putovanja i seminara. Osim radova koji su štampani u zbornicima, domaćim i inostranim časoposima, autor je dve monografije Muzička semiotika kroz D-S-C-H i Prokofjev i muzički gest – klavirske sonate koje se nalaze među prvim studijama o muzičkoj semiotici na našim prostorima. Jedan je od osnivača ansambla Novosadski kamerni hor (2013), članica je Centra za istraživanje umetnosti AUNS i glavna urednica Zbornika radova Akademije umetnosti (2016-). Zaposlena je na Katedri za kompoziciju i teorijsko umetničke predmete. Govori, čita i piše engleski i nemački jezik.

dr Vesna Karin

istraživačVesna Karin, docent na AUNS, završila je osnovne i master studije na AUNS, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Etnomuzikologija, u klasi dr Nicea Fracilea, red. prof. Njen master rad objavljen je 2012. godine (Svadbene pesme i običaji u Kikindi i okolini). Doktorirala je 2015. godine na FMU u Beogradu (Plesna praksa Dinaraca u Vojvodini), pod mentorstvom dr Olivere Vasić, red. prof. Objavila je više naučnih radova i učestvovala na naučnim skupovima (BiH, Hrvatska, Mađarska, Norveška, Francuska, Kina). Član je internacionalnih udruženja: ICTM – Study Group on Ethnochoreology i Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe; ICKL, SDHS, redakcije Zbornika radova AUNS i saradnik u okviru nekoliko projekata. Osnivač je Odeljenja za zapisivanje i analizu plesova i scenskog pokreta – Kin Kreus, pri Centru za istraživanje umetnosti AUNS. Fokus naučno-istraživačkog rada Vesne Karin usmeren je na kinetografiju, strukturalno-formalnu analizu plesova i dr.

dr Marijana Kokanović Marković

istraživačMarijana Kokanović Marković, docent na Katedri za Muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Diplomirala (Muzička pedagogija; Muzikologija), magistrirala i doktorirala (Muzikologija) na Akademiji umetnosti. Učestvovala na kongresima u zemlji i inostranstvu i objavila brojne studije na srpskom, nemačkom, engleskom i češkom jeziku. Priredila je prvu knjigu sabranih dela K. Stankovića Klavirska muzika Kornelija Stankovića (2004) i Album salonskih igara za klavir - Iz novosadskih salona (2010). Objavila je monografiju Društvena uloga salonske muzike u životu i sistemu vrednosti srpskog građanstva u 19. veku (2014). Njena sadašnja istraživanja fokusirana su na istoriju muzike 19. veka u srpskim, balkanskim i evropskim okvirima, a posebno na uticaj srednjoevropske muzičke kulture na Balkanu u 19. veku. Sarađuje na projektima Matice srpske u Novom Sadu i Muzikološkog instituta SANU u Beogradu, a sarađivala je na internacionalnim projektima (Univerzitet za muziku i izvođačke umetnosti u Beču; Centar za interdisciplinarna istraživanja za Centralnu Evropu na Univerzitetu Pariz – Sorbona IV; Muzikološki institut Univerziteta u Lajpcigu). Usavršavala se u Beču i Lajpcigu.

ddr Vesna Ivkov

istraživačDdr Vesna Ivkov (1976) docent Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Diplomirala je Etnomuzikologiju (2000), a magistrirala (2007). Najpre je doktorirala u istoj oblasti (2013), a druga doktorska disertacija obuhvata interdisciplinarne oblasti Etnomuzikologiju i Muzičku pedagogiju (2016). Učestvovala je u radu međunarodnih kongresa i objavila broje studije. Napisala je knjige Harmonika život moj (2008), Oj, ojkane, pjesmo moja mila (2009), Prva harmonika Vojvodine (2011), Narodne instrumentalne melodije Srba u Bačkoj (2016). U fokusu istraživanja su muzička tradicija Srba i nacionalnih zajednica u Srbiji, kao i instrument harmonika. Saradnik je na više domaćih i inostranih projekata. Aktivno se bavi izvođaštvom i realizovala je brojne radijske snimke i televizijske emisije. Autor je međunarodnog simpozijuma „Muzika između teorije i prakse“ na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a deluje kao umetnički direktor festivala harmonike u Staparu i član međunarodnih žirija u takmičenju izvođača na harmonici.

dr Dijana Metlić

istraživačDr Dijana Metlić, istoričarka umetnosti, vanredni profesor je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i šef Katedre za teorijske i stručne predmete. Doktorirala je 2012. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, s tezom Između Odiseje u svemiru i Širom zatvorenih očiju: analiza različitih oblika prisustva slike u filmovima Stenlija Kjubrika. Autorka je dve knjige: Stenli Kjubrik: između slikarstva i filma (Filmski centar Srbije, 2013) i Slike prolaznog sveta: odnosi francuskog i srpskog intimizma (Galerija Matice srpske, 2017). Napisala je brojne naučne članake, kritike i prikaze. Autorka je izložbe Slike prolaznog sveta održane od juna do septembra 2017. godine u Galeriji Matice srpske. Učestvovala je na Nacionalnim naučnim konferencijama u organizaciji Srpske Akademije nauka i umetnosti i Galerije Matice srpske, kao i na Međunarodnim naučnim konferencijama na Demonfort univerzitetu u Lesteru (Velika Britanija) i Univerzitetu Mišel de Montenj u Bordou (Francuska). Član je udruženja AICA i ICOM. Izučava modernu umetnost i istražuje veze između slikarstva, fotografije i filma na primerima evropskih i američkih stvaralaca.

dr Dragan Stojmenović

istraživačDr Dragan Stojmenović, rođen je u Novom Sadu, 1975. Na dramskom odseku za glumu pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu diplomirao je 2000. Magistrirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2006. Odbranio je doktorsku tezu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2014. godine i stekao naučni stepen doktora nauka o dramskim umetnostima iz oblasti studije filma i medija. Vanredni profesor je dramskog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu na predmetu Glumačke veštine. Nagrađivan u oblasti, pozorišta, filma i medija u zemlji i inostranstvu. Član je Centra za istraživanje umetnosti AUNS i član Odeljenja za zapisivanje i analizu pokreta „Kin Kreus“. Autor monografije, više objavljenih članaka u naučnim časopisima, urednik izdanja i recenzent. Rukovodilac i član naučnih projekata Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Član je uredničke redakcije Zbornika radova AUNS.

dr Silard Antal

istraživačDr Silard Antal (Antal Szilárd), rođen 1975. godine, Novi Sad. Diplomirao na katedri za režiju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Magistrirao iz oblasti „Tehnike i menadžment u primenjenim umetnostima”. Naučni naziv doktor filmologije stiče 2013.god. Nagrađivan u oblasti filma na nacionalnom i internacionalnom nivou. Redovni profesor je na predmetu Režija u audiovizuelnim medijima na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Režira tv emisije i dokumentarne filmove a njegovo stvaralaštvo obuhvata i fotografiju i primenjenu muziku. Autor monografije, više objavljenih članaka u naučnim časopisima, recenzent. Član mađarske Akademije nauka. Član je Centra za istraživanje umetnosti AUNS. Član je naučnih projekata Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

dr um. Goran Despotovski

istraživač

Diplomirao je i magistrirao slikarstvo na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu gde je i zaposlen (od 2004). Izlagao je na pedeset i pet samostalnih i na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao što su Prigušena Egzistencija, Banja Luka, Republika Srpska (2015); Košice, Slovačka (2015) i Tajčung, Tajvan (2014); Premonition/Blood/Hope, Kunstlerhaus, Beč, Austrija (2014); Identiteti Association for History, Co-operation and Reconciliation, Golubić, Hrvatska (2014); There will be no miracles here, Facing Belgrade - ein Einblick in die zeitgenössischen Kunstszene Serbiens, Karlsruhe, Germany (2013); Real life presence, organizacija MSUV i Landesmuseum Joanneum - Kunstlerhaus Graz, Graz, Austrija (2009). Višestruko je nagrađivan. Autor je projekata Razlike, Slika i Knjiga Akademije umetnosti u Novom Sadu. Predsednik je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine (od 2017). Zvanje Doktor umetnosti - Likovne umetnosti stekao (2018), na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

dr Nemanja Sovtić

istraživačDr Nemanja Sovtić je muzikolog, trombonista i kompozitor iz Novog Sada. Doktorirao je muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Asistent je na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti UNS od 2011. godine. Učestvuje u nastavi na predmetima Istorija muzike 20. veka, Istorija nacionalne muzike 1 (19. vek), Istorija muzike 3 (19. vek), Istorija popularne muzike, Muzikologija i Pisanje završnog rada. U užem fokusu njegovog istraživanja nalaze se muzika Rudolfa Bručija, socijalistički i postsocijalistički društveni kontekst, savremena umetnička i popularna muzika. Autor je zbirke studija, članaka i eseja Muzikologija kao čitalački refleks (Akademija umetnosti, 2014). Objavio je više naučnih radova u stručnim časopisima i zbornicima radova sa konferencija. Član je Odbora Odeljenja za scenske umenosti i muziku Matice srpske. Svirački je aktivan u oblastima klasične, džez, rok, klecmer i improvizovane muzike.

dr Milan Milojković

istraživač

Milan Milojković je rođen u Zaječaru (Srbija) 20. 04. 1986. godine. Nakon završene SMŠ Josip Slavenski u Beogradu (2006), započinje studije muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na kojem je 2018. godine odbranio doktorsku disertaciju “Digitalna tehnologija u srpskom umetničkom muzičkom stvaralaštvu 1972-2010”. Do sada je objavio više radova u različitim izdanjima, kao što su međunarodni časopisi (Novi zvuk, Muzikologija, TheMa (Beč)...) tematski zbornici radova, web-portali itd. Krajem 2010. godine, objavio je studiju o muzici Maksa Regera pod nazivom Sempre con tutta forza, a 2013. godine i studiju Analiza jezika napisa o muzici (Srbija u Jugoslaviji 1946-1975). Trenutno radi kao asistent na katerdi za muzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu i jedan od muzičkih urednika na III programu Radio Beograda. Sarađuje redovno sa webzinom Popscotch.org Bavi se dizajnom analognih i digitalnih muzičkih instrumenata i nastupa sa ansamblima „Noizac“ i „Ex-You“.

TOP