Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2017

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 19, 21.12.2017.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2017

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Vertep u Sremu 
Datum i vreme umetničke produkcije: 2017.
Mesto umetničke produkcije: Sela opštine Ruma i Pećinci
Učesnici: Bojana Mahovac, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: Stepanović Nenad, Milovanović Goran, Kordolup Vladimir i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u selima opštine Ruma i Pećinci (2011, 2015–2017).
Tema/predmet istraživanja: Vertepske pesme i običaj
Naslov rada: Vertep u Sremu (2017)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada je da se predstavi, a ujedno i sačuva vertepski običaj i pesme koje se pevaju tom prilikom, kako ne bi potpuno iščezli iz muzičko-folklorne prakse Srba, u pojedinim mestima Srema. U pitanju je ukupno pet naselja koja se nalaze na teritoriji opštine Ruma i Pećinci. Težište rada, osim idealtipskog opisa običaja nošenja vertepa, zasnovano je i na opisu istog u svakom mestu koje je bilo predmet istraživanja. Pored toga, običaj se razmatra i analitičkim komparativnim pristupom, budući da je tokom istraživanja uočeno postojanje sličnosti, ali isto tako i razlika kako na mikro, tako i na makro planu ovog običaja. Pesme koje se izvode ovom prilikom jesu “Vitlajeme, slavni grade od Boga”, “Roždestvo” i “Vostrubice trubaj”, ali kako su i karakteristike ovih napeva veoma različite, njihove muzičke komponente su u radu razmatrane zasebno.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

„Roždestvo“ (pesma iz Pećinaca, snimljeno 28. 12. 2015. godine; pevao sveštenik Bojan Mijanović, rođ. 1986. godine)

“Vitlajeme, slavni grade od Boga” (pesma iz Kraljevaca, snimljeno 6. 11. 2011. godine; pevali: Stepanović Nenad, rođ. 1985. godine, Milovanović Goran, rođ. 1984. godine, Kordolup Vladimir, rođ. 1985. godine)

“Vastrubice trubaja” (pesma iz Dobrinaca, snimljeno 6. 1. 2016. godine; pevali: grupa romskih vertepaša)

Napomena:

U radu je uvršteno 30 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Vertep u Sremu (2017),

sign: 239 – m-81, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Metodika učenja tradicionalnih plesova u KUD-ima (dečje grupe iz Pančeva, Bačke Palanke i Bačke Topole) 
Datum i vreme umetničke produkcije: 2017.
Mesto umetničke produkcije: Pančevo, Bačka Topola i Bačka Palanka
Učesnici: Svetlana Đačanin, pod mentorstvom dr Vesne Karin, doc.
Saradnici: Kulturno-umetnička društva iz Pančeva, Bačke Palanke i Bačke Topole


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnokoreološka istraživanja u Pančevu, Bačkoj Topoli i Bačkoj Palanci (06. 12. 2016. godine – 28. 03. 2017. godine)
Tema/predmet istraživanja: Metodika rada sa decom nižeg osnovno školskog uzrasta u kulturno-umetničkim društvima
Naslov rada: Metodika učenja tradicionalnih plesova u KUD-ima (dečje grupe iz Pančeva, Bačke Palanke i Bačke Topole) (2017)
Mentor: dr Vesna Karin, doc.

Sadržina
Cilj ovog rada je predstavljanje metoda učenja tradicionalnih plesova u kulturno-umetničkim društvima. Kroz analizu kinetike i muzike tradicionalnih plesova koji su zabeleženi prilikom terenskih istraživanja uočeno je da je savladavanje i izvođenje tradicionalnih plesova u dečjem uzrastu višestruko korisno. Naime, rezultati ovog naučnog istraživanja pokazuju da izvođenjem tradicionalnih plesova deca razvijaju psiho-fizičke sposobnosti (motoriku, koordinaciju, ravnotežu, pravilno držanje tela, pamćenje, logično razmišljanje, pažnju), potom, stiču socijalne i emotivne veštine, razvijaju muzički sluh i vokalni aparat, a ujedno uče i o kulturnom nasleđu zemlje i regiona u kojem žive. Ujednačen način rada u tri KUD-a u kojima su vršena terenska istraživanja ukazuju na to da metodika učenja tradicionalnih plesova postoji u ovim institucijama od njihovog osnivanja, ali kako do sada u naučnim krugovima ova interdisciplinarna tema nije dovoljno istražena, ovaj master rad predstavlja značajan doprinos u definisanju metodike učenja tradicionalnih plesova.


Prilozi

Napomena:

U radu je uvršteno 32 kinetograma i notna primera koji su analizirani metodom strukturalne i etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Metodika učenja tradicionalnih plesova u KUD-ima (dečje grupe iz Pančeva, Bačke Palanke i Bačke Topole) (2017), sign: ?, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP