Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2016

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 18, 21, 28.12.2017.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2016

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Muzikom kroz život – portret Ljubiše Pavkovića
Datum i vreme umetničke produkcije: 2016.
Mesto umetničke produkcije: Beograd
Učesnici: Jovan Letić, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: Ljubiša Pavković


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u kući Ljubiše Pavkovića u Beogradu (jul 2013. i februar 2014. godine), emisije "Muzička pletenica" Radio Novog Sada, autora i voditelja Dejana Tomića (1995)i publikovani audio i notni zapisi Ljubiše Pavkovića.
Tema/predmet istraživanja: Muzički potrtet Ljubiše Pavkovića
Naslov rada: Muzikom kroz život – portret Ljubiše Pavkovića (2016)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada je da se predstavi repertoar Ljubiše Pavkovića i ansambla sa kojim je dugo godina umetnički sarađivao, a koji nije objavljen od strane samog autora kao notno izdanje. Ovaj interpretator tradicionalnih pesama i kola, zatim svojih originalnih kompozicija – kola u narodnom duhu, kao i sličnih oblika drugih autora koji su stvarali u narodnom duhu, ostavio je značajan pečat u folklornoj i umetničkoj muzičkoj tradiciji Srbije u periodu od 80-tih godina XX do kraja prve decenije XXI veka.
U radu je muzičkom analizom ustanovljeno da su vokalni oblici izvedeni u skladu sa zakonima versifikacije i ritmičkih sistema tradicionalne muzike. Komponovani oblici takođe pokazuju visok stepen koherentnosti sa tradicionalnim oblicima. Nešto veća pažnja je posvećena melodijskim, tonalnim i harmonskim karakteristikama pesama i kola u aranžmanu Ljubiše Pavkovića. Utvrđeno je da obe vrste oblika pripadaju osnovnom dijatonskom dur-mol sistemu, proširenom lestvicama tipičnim za folklornu tradiciju – orijentalnom, balkanskom i ciganskom. I harmonizacija primera se zasniva na zakonitostima klasične nauke o harmoniji, uz prisustvo harmonskih veza svojstvenih tradicionalnoj muzici. Kao dominantna osobina izdvaja se tonikalizacija II stupnja koja se harmonizuje dominantom i karakteristična je u okviru kadencijalnih obrta u vezi dominante sa dominantinom dominantom.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

"Pšeničice sitno sjeme"(pesma je objavljena u solističkoj izvedbi Ljubiše Pavkovića uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a, Zapisano u vremenu – tri CD-a. Beograd: PGP RTS)

"Baba Donkino kolo"(kolo je objavljeno u solističkoj izvedbi Ljubiše Pavkovića uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a, Život harmonikom ispričan – dupli CD. Beograd: PGP RTS.)

Napomena:

U radu je uvršteno 40 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Muzikom kroz život – portret Ljubiše Pavkovića (2016), sign: 145 – dipl-73, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Izvođenje sevdalinke početkom 21. veka
Datum i vreme umetničke produkcije: 2016.
Mesto umetničke produkcije: Novi Sad i okolina
Učesnici: Milena Pejašinović, pod mentorstvom dr Vesne Ivkov, doc.
Saradnici: Milica  Madić, Tijana Laćarak, Ankica Dulić i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Anketiranje ispitanika sprovedeno je u Novom Sadu i okolini (2015- 2016)
Tema/ predmet istraživanja: Savremeno izvođenje sevdalinke
Naslov rada: Izvođenje sevdalinke početkom 21. veka (2016)
Mentor: dr Vesna Ivkov, doc

Sadržina
U ovom radu sevdalinka je analizirana kao deo world music scene. Savremeni pristup sevdalinici predstavlja sintezu tradicionalne muzike i savremenih muzičkih žanrova pop kulture. U radu su spomenuti medijski afirmisani pevači i muzičke grupe zbog čega nije bilo potrebe za uobičajenim terenskim istraživanjem. U radu je transkribovan samo deo pesama koji se nalazi na repertoaru savremenih izvođača. Ukazano je na paralele između načina na koji se sevdalinka izvodila od druge polovine 20. veka i načina na koji se onda danas izvodi. Najvaće promene desile su se na polju instrumentalne pratnje gde je „moderan” zvuk postignut drugačijim aranžmanima i netipičnim instrumentalnim sastavima.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

„Ah, što ćemo ljubav kriti” (Peva: Amira Medunjanin; pesma je preuzeta sa albuma „Amira Live”, 2009)

„Mujo đogu po mejdanu voda” (Peva: Amira Medunjanin; pesma je preuzeta sa albuma „Zumra“, 2010)

Napomena:

U radu je uvršteno 30 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Izvođenje sevdalinke početkom 21. veka (2016), sign: 236 – m-78, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Tradicionalna i savremena obeležja svadbe kod Srba starosedelaca u opštini Titel
Datum i vreme umetničke produkcije: 2016.
Mesto umetničke produkcije: Titel i okolna mesta
Učesnici: Nebojša Kojić, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: Radisavljević Ivana, Čavić Branko i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u Titelu i okolnim mestima (2009–2013).
Tema/predmet istraživanja: Svadbene pesme i običaji
Naslov rada: Tradicionalna i savremena obeležja svadbe kod Srba starosedelaca u opštini Titel (2016)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada jeste da se sagledaju, istaknu i prikažu sličnosti i razlike između tradicionalnih i savremenih obeležja svadbe u Srba starosedelaca na teritoriji opštine Titel. Iz tako definisanog cilja istraživanja, mogu se izvesti sledeći zadaci, odnosno ustanoviti sledeći elementi: inovacije i promene u tradicionalnim obeležjima svadbe, inovacije i promene u savremenim obeležjima svadbe, sličnosti između tradicionalnih i savremenih obeležja svadbe i razlike između tradicionalnih i savremenih obeležja svadbe. Rad se sastoji od jedanaest poglavlja koja zajedno definišu jednu konzistentnu celinu u kojoj se govori o prvim začecima i pojavama svadbenih običaja u svetu, o tradicionalnoj svadbi na ovom prostoru, o savremenoj svadbi, kao i komparaciji tradicionalnih i savremenih svadbenih običaja u opštini Titel.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

“Ajmo babo u Žabalj” (Snimljeno 16. 06. 2013. godine; pevala Radisavljević Ivana, rođ. 1981. godine)

“Logovac” (Snimljeno 20. 02. 2011. godine; svirao na harmonici Čavić Branko, rođ. 1940. godine)

Napomena:

U radu su uvršteni notni primeri pesama koji su analizirani metodom standardne etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Tradicionalna i savremena obeležja svadbe kod Srba starosedelaca u opštini Titel (2016), sign: 235 – m-77, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP