Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2014

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 18.12.2017.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2014

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Živko Markovski, čuvar vokalne tradicije Makedonaca u Kačarevu
Datum i vreme umetničke produkcije: 2014.
Mesto umetničke produkcije: Kačarevo
Učesnici: Goran Milošev, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: Živko Markovski


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u Kačarevu (2011)
Tema/predmet istraživanja: Vokalna tradicionalna muzika Makedonaca
Naslov rada: Živko Markovski, čuvar vokalne tradicije Makedonaca u Kačarevu (2014)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada je da se u kolikoj meri je moguće prikaže sada već polako iščezli vokalni muzički folklor Makedonaca u Kačarevu, na onaj način na koji ga je dugo godina promovisao i negovao Živko Markovski. Pesme su klasifikovane prema tematici tekstualnog sadržaja te se ovde mogu uočiti sedam žanrovki različitih formi.


1. Porodične pesme
2. Ljubavne pesme
3. Borbene pesme
4. Šaljive pesme
5. Balade
6. Svakidašnje pesme
7. Pesme uz ples


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

„Što ti tekna, što pobegna“ (pesma iz Kačareva, snimljeno 2003. godine; pevao Živko Markovski, rođen 1926. godine)

„Sonce zajde megu dve planine“ (pesma iz Kačareva, snimljeno 22. 07. 2011. godine; pevao Živko Markovski, rođen 1926. godine)

Napomena:

U radu je uvršteno 48 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Živko Markovski, čuvar vokalne tradicije Makedonaca u Kačarevu (2014), sign: 198 – m-40, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP