Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2012

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 18-19. 12. 2017.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2012

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Malo kolo – folklorni biser Srba iz Donjeg Banata u Rumuniji – uporedna analiza muzičkih i igračkih sistema
Datum i vreme umetničke produkcije: 2012.
Mesto umetničke produkcije: Banatska klisura
Učesnici: Martina Karin, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: dr Selena Rakočević, Igor Popov, spec., Mara Gorun, Toma Bogičević, Krstić Milomir i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u Banatskoj klisuri (2010–2011)
Tema/predmet istraživanja: Malo kolo i njegove osobenosti na području Donjeg Banata u Rumuniji
Naslov rada: Malo kolo – folklorni biser Srba iz Donjeg Banata u Rumuniji – uporedna analiza muzičkih i igračkih sistema (2012)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
U okviru projekta „Studijsko istraživanje muzičkog folklora Srba u Donjem Banatu“, terenska istraživanja su započeta 09. 08. 2010. godine i realizuju se i danas. Proučavajući i klasifikujući sakupljenu muzičko-folklornu građu, nametnula se potreba da se detaljnije analizira građa vezana za malo kolo, te da se objedini u obliku seminarskog rada pod nazivom „Distinktivne odlike malog kola u pojedinim selima Banatske klisure u Rumuniji“, a potom i ovog master rada „Malo kolo – folklorni biser Srba iz Donjeg Banata u Rumuniji - uporedna analiza muzičkih i igračkih sistema -“.
Malo kolo se smatra za važnu i gotovo najdominantniju igru koja se izvodi u svim prilikama. Terminologija koju koriste meštani istraženih sela za ovo kolo jeste sitno kolo. Kroz mnoge intervjue sa kazivačima (Mara Gorun, Joca Dumitrašku, Krstić Milomir, Belobreška; Toma Radovanković, Dragi Radovanković, i dr), može se uočiti da se malo kolo igralo na igrankama, na svadbama, na raznim skupovima koje meštani rado održavaju već godinama.
U Banatskoj klisuri u toku igračkog procesa malog kola specifična je pojava tzv. kolača, što ga determiniše kao fenomen. „Kolač“ predstavlja jedan momenat u toku igre, kad se igrač (muškarac) izdvaja iz kola (u kojem se najčešće obrazuje nekoliko formacija trojki) i izvodi određen igrački obrazac ispoljavajući na taj način sposobnost i umeće koje poseduje. To je krucijalni momenat u malom kolu, zbog preokreta melodije, odnosno, zastoja u smislu kontinuiteta, kao da na neki način hoće da istakne igrački obrazac, samim tim i igrača.


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

Malo kolo (snimljeno u Sokolovcu, 10. 08. 2010. godine, svira na harmonici: Mara Gorun, 1963. godište; pokazuje igrački obrazac: Toma Bogičević, 1934. godište. Snimila dr Selena Rakočević, Martina Karin, mrs i Igor Popov, spec.)

Malo kolo (snimljeno u Belobrešci, 10. 08. 2010. godine, svira na harmonici: Mara Gorun, 1963. godište; pokazuje igrački obrazac: Krstić Milomir, 1964. godište. Snimila dr Selena Rakočević, Martina Karin, mrs i Igor Popov, spec.)

Napomena:

U radu je uvršteno još šest notnih primera koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize i osam kinetograma sa strukturalnom analizom.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Malo kolo – folklorni biser Srba iz Donjeg Banata u Rumuniji – uporedna analiza muzičkih i igračkih sistema (2012), sign: 185 – m-27, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Kraljički običaji Bunjevaca u Subotici i okolini 
Datum i vreme umetničke produkcije: 2012.
Mesto umetničke produkcije: Subotica i okolna sela
Učesnici: Tamara Štricki, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, red. prof.
Saradnici: dr Selena Rakočević, Lozika Skenderović, Tomislav Huska, Ines Bajić, Emina Baka, Alina Baka, Ivana Vukov, Martina Čeliković i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Subotica i okolna sela (od 24. januara do 17. avgusta 2011. godine).
Tema/predmet istraživanja: Kraljički običaji, pesme i obrasci pokreta
Naslov rada: Kraljički običaji Bunjevaca u Subotici i okolini (2012)
Mentor: dr Nice Fracile, red. prof.

Sadržina
Brojne obredne/ritualne povorke su do danas na području Srbije u potpunosti iščezle, a u okviru ophoda kraljica Bunjevaca u Subotici je uočeno da su određeni parametri ipak uspešno očuvani. Reč je o kraljicama čija se najznačajnija uloga i danas može uočiti na dan Duhova (Dove). Gotovo čitav vek, uz kraće prekide, kraljice su organizovane u okviru crkvenih opština, a učesnici povorke su devojčice i dečaci za koje se veruje da svojom snagom i mladošću utiču na plod i rod nove agrarne godine.
Očuvanje kraljica u različitim oblicima dovelo je do toga da njiihovo prisustvo predstavlja jedan od simbola nacionalne zajednice Bunjevaca i Hrvata. Otuda i cilj ovog rada da prikaže običaje kraljica nekada i danas, kako sa etnomuzikološkog, tako i sa etnokoreološkog stanovišta.
Sa melopoetskog aspekta sličnosti i razlike među notnim primerima korišćenim u radu doprinele su klasifikovanju melodijskih tipova u pet grupa. Doprinos etnokoreološkom posmatranju kraljica nastao je na osnovu dostupnih snimaka i kazivanja, te su tako izvedena tri igračka obrasca kraljica, od kojih je najučestaliji još uvek aktivan obrazac u Aleksandrovu i Keru.
Ideja pospešivanja plodnosti imitativnom magijom najbolje se uočava prilikom analize muzičkih primera i primera igračkih obrazaca, na svim nivoima; u muzici su to morfološki i melodijski, a u kinetici motivi ljuljanja.
Više o tome pogledati u diplomskom/master radu:


Prilozi

Audio primeri koji su uvršteni, između ostalih, u rad:

“Žuti zumbul raste” (pesma zabeležena u Donjem Tavankutu 17. 2. 2011, pevala Lozika Skenderović, rođ. Kopunović 6. 6. 1934. godine)

“Procvatala zova” (pesma zabeležena u naselju Ker u Subotici na dan Duhova 12. 6. 2011. godine, izvode je kerske kraljice pred kućom porodice Čeliković). Uloge: pastir – Tomislav Huska (rođ. 2002. godine), kraljice: Ines Bajić (rođ. 1999. godine), Emina Baka (rođ. 2002. godine), Alina Baka (rođ. 1999. godine), Ivana Vukov (rođ. 2002. godine), Martina Čeliković (rođ. 2000. godine), Nikolina Vidaković (rođ. 2002. godine), Ana Piuković (rođ. 2001. godine), mama – Sanja Šojić (rođ. 1992. godine)

“Oj, kicošu, kako vežeš pošu “ (pesma zabeležena u naselju Aleksandrovo u Subotici na dan Duhova 12. 6. 2011. godine, izvode je kraljice iz Aleksandrova u toku ophođenja ulicom. Uloge: čoban – Aleksandar Saulić (rođ. 2002.godine), kraljice: Adrijana Ivandekić (rođ. 2001. godine), Marija Gabrić (rođ. 2000. godine), Miljana Sabo (rođ. 2002. godine), Sara Čović (rođ. 2001. godine), Dejana Čović (rođ. 2001. godine), Dora Kujundžić (rođ. 2001. godine), Anđela Kujundžić (rođ. 2004. godine), mame: Tamara Balažević (rođ. 1998. godine), Sara Andrašić (rođ. 1998. godine), Danijela Budinčević (rođ. 1997. godine)

Napomena:

U radu je uvršteno 40 notnih primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize i 3 kinetograma.

Svi snimci su dostupni na CD-u kao prilog diplomskog/master rada.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Kraljički običaji Bunjevaca u Subotici i okolini (2012), sign: 130 – dipl-58, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP