Projekat Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu arhiviranje i analitičko predstavljanje građe i tradicije. Započet je 2016 godine i svoje aktivnosti u istraživanju nastavlja konstantno proširujući bazu istaživanja na ovom sajtu.

Univerzitet u Novom Sadu - Akademija umetnosti

+

2005

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU


Datum unosa građe: 25. 02. 2018.
Ime i prezime člana tima: Vesna Karin


2005

Podaci o umetničkoj produkciji

Naslov umetničke produkcije: Svadbeni ceremonijal u okolini Kikinde 
Datum i vreme umetničke produkcije: 2005
Mesto umetničke produkcije: Kikinda i okolna sela
Učesnici: Vesna Karin, pod mentorstvom dr Nicea Fracilea, vanr. prof.
Saradnici: Matić Stevanka, Miškov Rista, Tolimir Melanija, Gecić Kata i dr.


Opis umetničke produkcije

Mesto istraživanja: Etnomuzikološko terensko istraživanje u Kikindi i okolnim selima (2001–2004).
Tema/predmet istraživanja: Svadbene pesme i običaji
Naslov rada: Svadbeni ceremonijal u okolini Kikinde (2005)
Mentor: dr Nice Fracile, vanr. prof.

Sadržina
Cilj ovog rada je da se predstave specifičnosti vokalne tradicionalne muzike u okviru svadbenog ceremonijala Srba starosedelaca u Kikindi i okolini (severni Banat). Svadbene pesme klasifikovane su prema vremenskom izvođenju i funkciji u četiri glavne grupe: 1. Obredne svadbene pesme (svatovac); 2. Običajne pesme koje se pevaju u toku svadbenog ceremonijala; 3. Pesme iz svakodnevnog života koje nisu u vezi sa svadbenim ceremonijalom; 4. Pesme koje se izvode uz ples. Pored ritualnih svadbenih pesama, postoje i svatovske pesme (kao što su Met'la nogu na potegu) i bećarci. Poređenje svadbenih pesama u severnom i južnom Banatu pokazalo je slične elemente (npr. svatovac, pesme koje mogu da slede nakon svatovca, bećarca, pesama koje se izvode uz igru).


Prilozi

Napomena:

U radu je uvršteno 92 notna primera pesama koje su analizirane metodom standardne etnomuzikološke analize.

Više o istraživačkom radu pogledati u diplomskom/master radu: Svadbeni ceremonijal u okolini Kikinde (2005), sign: 94 – dipl-28, koji se nalazi u Biblioteci Akademije umetnosti, Tvrđava

Preuzimanjeobjedinjenog materijalaistraživanja na podprojektuIstraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

Preuzimanje materijala Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

KULTUROLOŠKI IDENTITETI U UMETNIČKOJ PRODUKCIJI AKADEMIJE UMETNOSTI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Istraživanja studenata studijskog programa Etnomuzikologija

TOP